ADAY YAPI DENETİM KURULUŞLARININ SIRALAMAYA ALINMASINA İLİŞKİN İŞLEMLER

30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi Ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ’in 4 üncü maddesinde;

“MADDE 4 – (1) Denetim izin belgesi almak için yapılan tüm başvurular Komisyon tarafından değerlendirilerek;
a) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından fazla olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile kuruluş o il sıralamasının sonuna yerleştirilir.
b) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci ve 32 nci maddelerinde belirtilen şartların tamamının sağlanmış olması halinde kuruluşa izin belgesi verilir.
c) Kuruluşun faaliyette bulunacağı ilde denetim faaliyeti yapan kuruluş sayısının, o il için belirlenen denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısından az olduğu hallerde, Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartların sağlanması ön koşulu ile Yönetmeliğin 12 nci maddesinin diğer fıkraları ve aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesine göre eksiklikleri tespit edilen kuruluşlar o il sıralamasının sonuna yerleştirilerek, eksikliklerini tamamlaması için 6 ncı maddede belirtilen şartlarda 30 (otuz) gün süre verilerek tebligat yapılır.
(2) Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde sayılan şartları sağlamayan başvurular, hiçbir koşulda sıralamaya alınmazlar. Bu koşulların sağlandığına ilişkin yapılan en son başvuru tarihine göre, aynı gün birden fazla kuruluşun sırlamaya yerleştirilmesi durumunda ise ilgili birimin gelen evrak kayıt numarası önceliğine göre sıralamaya yerleştirilirler.” hükmü yer almaktadır.
Buna göre;

A) BAŞVURU YAPILAN İLDE YAPI DENETİM KURLUŞUNA İHTİYAÇ OLMASI HALİNDE
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen her bir il için denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısının, başvuru yapılan ilde halihazırda denetim faaliyeti yürüten kuruluş sayısından fazla olduğu durumlarda;
a- Başvuru dosyasının aşağıda belirtilen tüm şartları sağlanması halinde yukarıda yer alan Tebliğ’in 4 üncü maddesinin (b) bendine göre doğrudan izin belgesi verilmesi yönünde değerlendirme yapılmaktadır.
b- Başvuru dosyasının aşağıda belirtilen şartlardan büro donanım raporu ve teminat şartları dışındaki diğer tüm şartları sağlamış olması halinde, yukarıda yer alan Tebliğ’in 4 üncü maddesinin (c) bendine göre sırlamaya yerleştirilerek, yapılacak tebligatla 30 gün içinde büro donanım ve teminat şartlarını da sağlaması istenmektedir. Verilen süre sonunda başvuru yapılmaması veya istenen şartların sağlanamaması halinde müracaat reddedilerek sıralamadan çıkarılmaktadır.

B) BAŞVURU YAPILAN İLDE YAPI DENETİM KURLUŞUNA İHTİYAÇ OLMAMASI HALİNDE
Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği’nin 12 nci maddesinin üçüncü fıkrasına göre belirlenen her bir il için denetim faaliyeti yapabilecek kuruluş sayısının, başvuru yapılan ilde halihazırda denetim faaliyeti yürüten kuruluş sayısına eşit veya daha az olduğu durumlarda;
- Başvuru dosyasının aşağıda belirtilen şartlardan büro donanım raporu ve teminat şartları dışındaki diğer tüm şartları sağlamış olması şartı ile yukarıda yer alan Tebliğ’in 4 üncü maddesinin (a) bendine göre sırlamaya yerleştirilerek, o ilde ihtiyaç hasıl oluncaya kadar sıralamada bekletilmektedir. İhtiyaç hasıl olması halinde Tebliğ’in 4 üncü maddesinin (c) bendine göre işlem tesis edilmektedir.

C) SIRLAMAYA ALINMAYAN BAŞVURULAR
İlinde yapı denetim kuruluşuna ihtiyaç olması halinde bile, aşağıda belirtilen şartlardan büro donanım raporu ve teminat şartları dışındaki diğer tüm şartları sağlamayan kuruluşlar hiçbir şekilde sıralamaya yerleştirilmezler.

D) TEBLİGATLAR
Sıralamaya yerleştirilen kuruluşlar, sırada bekledikleri illerde yapı denetim kuruluşuna ihtiyaç hasıl olması halinde 30.07.2019 tarih ve 30847 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapı Denetimi İzin Belgesi Almak İçin Yapılan Müracaatların Değerlendirilmesi Ve Sıralamaya Alınmasına Dair Tebliğ’in 6 ncı maddesi gereği kuruluşun Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde belirtilen adresine yapılmaktadır.

YAPI DENETİMİ YAPACAK KURULUŞ SIRLAMASINA YERLEŞMEK İÇİN GEREKLİ BELGELER VE ARANAN ŞARTLAR

1- Kuruluşa ait tüzel kişiliğin kuruluş ilanının yayımlandığı ticaret sicil gazetesi.
- Ticaret Sicil Müdürlüğünce “aslı gibidir” yapılmış sureti veya aslı sunulmalıdır.
- 4708 Sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun “Amaç, kapsam ve tanımlar” başlıklı 1’inci maddesinde belirtilen konunun sadece yapı denetimi olacak şeklinde düzenlenmiş olmalıdır.
“Şirketin Amacı: Can ve mal güvenliğini teminen imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar.” şeklinde düzenlenmiş olmalı ve başka bir ifadeye yer verilmemelidir.

2- Kuruluş ilanından sonra var ise hisse devri, amaç ve adres değişikliklerini gösterir ticaret sicil gazeteleri.
- Ticaret Sicil Müdürlüğünce “aslı gibidir” yapılmış sureti veya aslı sunulmalıdır.

3- Ticaret veya Sanayi Odası Kayıt Belgesi.
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

4- Kuruluşa ait vergi levhası nüshası.

5- Tüm şirket müdürlerine (ortak ve dışarıdan atanan tüm müdürlere) ait imza sirküleri.
- Noterlikçe düzenlenmiş asıl suretlerin sunulması gerekmektedir.

6- Kuruluş ortaklarının her birine ait;
- Diploma,
- e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu öğrenim belgesi veya ilgili üniversitesinden aslı gibidir yapılmış diploma sureti veya diploma noter tasdikli sureti
- İl Müdürlüklerince yapılacak aslı gibidir işlemlerinde en az şube müdürü düzeyinde personelin aslı gibidir yapması ve imza ile birlikte kurum mührünün de vurulması gerekmektedir.
- Elektrik ve Elektronik Mühendislerinin YÖK’ün belirlediği 8 dersten en az üçünü lisan eğitimi sırasında almış olmaları gerekmektedir. Bu meslek grubundan hissedar olanları bu kapsamda onaylı transkriptlerini de sunmaları gerekmektedir.

- Varsa şirket müdürü olmayan ortaklara ait imza beyanları.
- Noterlikçe düzenlenmiş asıl suretlerin sunulması gerekmektedir.

- Tüm ortakların T.C. Kimlik numaralarını gösterir belge.

- Meslek odası kayıt belgeleri.
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş belge aslı olması gerekmektedir.

- Sabıka kayıtlarının olmadığına dair beyanları veya adli sicil kayıt belgeleri.
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

7- Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi.
- Yapı denetim kuruluşu yetkilisince www.yds.gov.tr internet adresinden, kuruluşun yapı denetim sistem kaydının oluşturularak, aynı web adresinden, kuruluş yetkilisince her bir sayfası imzalanmış, Yapı Denetim Sistemi Kullanım Sözleşmesi aslı sunulmalıdır


Yukarıda belirtilen belgelerin bir dosya içerisinde YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara) adresine gönderilmelidir.


NOT : Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilen belgelerde, elektronik teyit işleminin yapılamaması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından “aslı gibidir” yapılmış sureti sunulması gerekmektedir.