VİZE YAPTIRMADIĞI İÇİN BELGESİ GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN KURULUŞLARIN BELGELERİNİN İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, vize süresinin sona ermesine müteakip 90 takvim günü içerisinde belgesini vize ettirmediği için izin belgesi geçici olarak geri alınmış kuruluşların, belgenin geri alındığına dair yapılan Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 180 gün içinde vize işlemi için gerekli tüm bilgi ve belgeleri Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne sunarak izin belgelerinin iade edilmesini istemeleri halinde; 24.04.2019 tarih ve 97166 sayılı 2019/07 Nolu Genelge kapsamında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara)müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Kuruluşun denetim izin belgesinin iade edilmesine dair yetkilisince düzenlenmiş talep dilekçesi,
- Başvuru tarihi itibari yetkili olan kuruluş şirket müdürü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2- Kuruluşun izin belgesini vize ettirmek için Yönetmeliğin 12 nci ve 32 nci maddesinde belirtilen şartları taşıdığına dair ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce tanzim edilmiş yazı ve ekinde,
- İl Müdürlüğü yazısında, “ilgili kuruluşun izin belgesi vize işlemi için gerekli tüm şartları sağladığının, belgesinin iade edilmesi halinde vize işleminin yapılabileceğinin” açıkça belirtilmesi gerekmektedir.
- Kuruluşun tüm çekirdek personelinin sisteme girişinin İl Müdürlüğünce yapılmış olması gerekmektedir.
- Kuruluş bilgilerinin (adres, hissedar ve hisse oranları unvan v.s.) yapı denetim sistemindeki bilgilerinden farklı olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu değişikliğe ilişkin belgelerin de sunulması gerekmektedir.

a) İl Müdürlüğünce düzenlenmiş Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince düzenlenen “Büro ve Şantiye Denetim Raporu” ndaki adresin, kuruluş tüzel kişiliğine ait son ticaret sicil gazetesindeki adresi ile uyumlu olmalıdır.

b) Teminat alındı makbuzu nüshası
- 02.09.2015 tarih ve 24613 sayılı 2015/08 nolu Genelgemizin 1’inci maddesinin (d) bendi ile 8’inci maddesi kapsamında “aslı gibidir” yapılmış sureti gönderilmelidir.

NOT : Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilen belgelerde, elektronik teyit işleminin yapılamaması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından veya aslı ibraz edilmek sureti ile işlemi gerçekleştirilecek birim personeli tarafından “aslı gibidir” yapılmış sureti sunulacaktır.