ÇEKİRDEK PERSONEL EKSİKLİĞİ NEDENİ İLE BELGESİ GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN KURULUŞLARIN BELGELERİNİN İADE EDİLMESİNE İLİŞKİN İŞLEMLER
Çekirdek personel eksikliğini 90 takvim günü içerisinde tamamlamadığı için Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrası kapsamında, çekirdek personel eksikliği nedeni ile denetim izin belgesi geçici olarak geri alınmış kuruluşların, belgenin geçici olarak geri alındığına dair yapılan Resmi Gazete ilan tarihinden itibaren 180 gün içinde belgenin iade edilmesini talep etmeleri halinde; 24.04.2019 tarih ve 97166 sayılı 2019/07 Nolu Genelge kapsamında aşağıda belirtilen bilgi ve belgeler ile YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara) müracaat etmeleri gerekmektedir.

1- Kuruluşun denetim izin belgesinin iade edilmesine dair yetkilisince düzenlenmiş talep dilekçesi,
- Başvuru tarihi itibari yetkili olan kuruluş şirket müdürü tarafından imzalanmış olmalıdır.

2- Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasında belirtilen çekirdek personelin eksiksiz olarak sisteme kayıtlı olması
- Eksik denetçilerin sisteme kayıt işlemi, kuruluşun görev yaptığı ilin Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince yapılacağından bu hususta gerekli bilgi ve belgeler ile birlikte ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerine müracaat edilmelidir.

3- İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince düzenlenen “Büro ve Şantiye Denetim Raporu” ndaki adresin, kuruluş tüzel kişiliğine ait son ticaret sicil gazetesindeki adresi ile uyumlu olmalıdır.


NOT : Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilen belgelerde, elektronik teyit işleminin yapılamaması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından “aslı gibidir” yapılmış sureti sunulması gerekmektedir.