ŞİRKET UNVANI DEĞİŞMESİNE İLİŞKİN İŞLEMELER

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;“(2) Yapı denetim kuruluşu, kuruluşun hisselerinin devri ile yetkilisi, tebligat adresi ve benzeri bilgilerin değişmesi hâlinde, bu değişikliklere dair bilgileri en geç bir ay içerisinde yazılı olarak Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır. Aksi durumun tespit edilmesi halinde, değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler sunuluncaya kadar, yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğu altında bulunan mevcut yapılara ilişkin bilgi formları üzerinde işlem yapması engellenir ve uhdesindeki denetim işlerinin devamına ve yeni denetim işi üstlenmesine izin verilmez.” hükmü gereği, kuruluşun UNVAN değişikliğinin Ticaret ve Sicil Müdürlüğünce tescil edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır.

Kuruluş unvanının değişmesi halinde denetim izin belgesinin de yenilenmesi gerektiğinden, aşağıda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara) sunulması gerekmektedir.

1- Unvan değişikliğine ilişkin yapılan düzenlemenin Ticaret ve Sicil Müdürlüğünce tescilin yapıldığını gösterir ticaret sicil gazetesi veya gazete yerine geçen belge
- Kuruluş bilgilerinde başka bir değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu değişikliğe ilişkin belgelerin de sunulması gerekmektedir.

2- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

3- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi veya firma son durum belgesi
- Belgenin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış olduğuna dikkat edilmelidir. Ticaret ve Sanayi Odalarınca bu kapsamda düzenlenen belgeler kabul edilmemektedir.
- Kuruluşun Anonim Şirket olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı veya noter tasdikli “hazirun cetveli” ni sunmaları gerekmektedir.
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

4- Yapı Denetim İzin Belgesi
- Belgenin aslının sunulması gerekmektedir. Belgenin kayıp olması halinde ulusal veya yerel gazetelerden birinde bir defa, gazete adını, tarihini ve ilanı gösterir sayfaları sunulmalıdır.

5- Kuruluşun tüm şirket müdürlerinin, kuruluşun yeni adına göre düzenlenmiş, imza sirküleri
- Noterlikçe düzenlenmiş asıl suretlerin sunulması gerekmektedir.

6- Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
- Büro denetim raporu, kuruluş tüzel kişiliğine ait son ticaret sicil gazetesindeki adresine göre düzenlenmiş olmalıdır.

7- Yapı denetim izin belgesi yenileme işlemine ilişkin ücretin yatırıldığına dair dekont
- Dekontun açıklama bölümünde; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve ücretin unvan değişikliği nedeni ile belge yenilemesi için yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir.

8- Vergi levhası fotokopisi (Yeni unvana göre düzenlenmiş)

NOT : Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilen belgelerde, elektronik teyit işleminin yapılamaması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından veya aslı ibraz edilmek sureti ile işlemi gerçekleştirilecek birim personeli tarafından “aslı gibidir” yapılmış sureti sunulacaktır.