ORTAK (HİSSE) DEĞİŞİKLİĞİNE İLİŞKİN İŞLEMLER

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin ikinci fıkrasında;“(2) Yapı denetim kuruluşu, kuruluşun hisselerinin devri ile yetkilisi, tebligat adresi ve benzeri bilgilerin değişmesi hâlinde, bu değişikliklere dair bilgileri en geç bir ay içerisinde yazılı olarak Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır. Aksi durumun tespit edilmesi halinde, değişikliğe ilişkin bilgi ve belgeler sunuluncaya kadar, yapı denetim kuruluşunun denetim sorumluluğu altında bulunan mevcut yapılara ilişkin bilgi formları üzerinde işlem yapması engellenir ve uhdesindeki denetim işlerinin devamına ve yeni denetim işi üstlenmesine izin verilmez.” hükmü gereği, kuruluşun HİSSE değişikliğinin Ticaret ve Sicil Müdürlüğünce tescil edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içerisinde Merkez Yapı Denetim Komisyonuna bildirmek zorundadır.

Kuruluş hissedarlarının veya hisse oranlarının değişmesi halinde, aşağıda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NE (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara) sunulması gerekmektedir.

1- Ortak ve/veya hisse değişikliğine ilişkin yapılan düzenlemenin Ticaret ve Sicil Müdürlüğünce tescilin yapıldığını gösterir ticaret sicil gazetesi veya gazete yerine geçen belge
- Belgenin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış olduğuna dikkat edilmelidir. Ticaret ve Sanayi Odalarınca bu kapsamda düzenlenen belgeler kabul edilmemektedir.
- Mevcut hissedarlar arasında hisse pay oranı değişmiş olması halinde de, bu değişikliğe ilişkin ticaret sicil gazetesi veya yerine geçer belge sunulmalıdır.
- Kuruluş bilgilerinde başka bir değişiklik olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu değişikliğe ilişkin belgelerin de sunulması gerekmektedir.

2- Yeni ortağa ait lisans diploması
- e-Devlet üzerinden alınmış barkodlu öğrenim belgesi veya ilgili üniversitesinden aslı gibidir yapılmış diploma sureti veya diploma noter tasdikli sureti
- İl Müdürlüklerince yapılacak aslı gibidir işlemlerinde en az şube müdürü düzeyinde personelin aslı gibidir yapması ve imza ile birlikte kurum mührünün de vurulması gerekmektedir.
- Elektrik ve Elektronik Mühendislerinin YÖK’ün belirlediği 8 dersten en az üçünü lisan eğitimi sırasında almış olmaları gerekmektedir. Bu meslek grubundan hissedar olanları bu kapsamda onaylı transkriptlerini de sunmaları gerekmektedir.
- KHK ile kamu görevinden uzaklaştırılmış olanların denetim faaliyeti yapmaları mümkün olmadığından, yapı denetim kuruluşuna ortak da olamazlar.

3- Yeni ortağın ilgili meslek odası kayıt belgesi
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

4- Yeni ortağın sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil beyanı veya adli sicil kayıt belgesi
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.

5- Yeni ortağın T.C. kimlik numarasını gösterir belge
- TC kimlik numarasının yer aldığı kimlik veya ehliyet fotokopisi

6- Şirket müdürü değişikliği olması halinde yeni şirket müdürlerine ait imza sirküleri
- Noterlikçe düzenlenmiş asıl suretlerin sunulması gerekmektedir.

7- Şirket müdürü olmayan yeni ortağın noter tasdikli imza beyanı
- Noterlikçe düzenlenmiş asıl suretlerin sunulması gerekmektedir.

NOT : Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilen belgelerde, elektronik teyit işleminin yapılamaması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından “aslı gibidir” yapılmış sureti sunulması gerekmektedir.