DENETİM İZİN BELGESİNİN İSTEĞE BAĞLI İPTAL EDİLMESİNE DAİR İŞLEMLERİ
Denetim faaliyeti yapmaktan vazgeçen kuruluşların, izin belgelerinin iptal edilip varsa teminatlarının iade edilmesine ilişkin olarak, aşağıda belirtilen belgeler ile YAPI İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE (Mustafa Kemal Mahallesi Eskişehir Devlet Yolu (Dumlupınar Bulvarı) 9. km. No: 278 Çankaya / Ankara) müracaat etmeleri gerekmektedir.

Bu kapsamda sunulması gereken belgeler;
1- Kuruluşun denetim izin belgesinin iptal edilmesine dair yetkilisince düzenlenmiş talep dilekçesi

2- Kuruluşun denetim faaliyeti dışında başka bir iştigal alanı seçerek, kuruluş amacının ve unvanın değiştiğine dair yapılan düzenlemenin Ticaret ve Sicil Müdürlüğünce tescilin yapıldığını gösterir ticaret sicil gazetesi veya gazete yerine geçen belge

3- Denetim izin belgesi
- Belgenin aslının sunulması gerekmektedir. Belgenin kayıp olması halinde ulusal veya yerel gazetelerden birinde bir defa, gazete adını, tarihini ve ilanı gösterir sayfaları sunulmalıdır.

Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliğinin 33 üncü maddesinin ikinci fıkrasında “(2) Birinci fıkrada belirtilen haller dışında Bakanlıktan aldığı izin belgesinin iptalini talep eden yapı denetim kuruluşları ile laboratuvarların teminatları, ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin haklarında belge iptaline sebebiyet verecek herhangi bir inceleme olmadığına dair görüşü alınarak Merkez Yapı Denetim Komisyonun teklifi üzerine Bakanlıkça iade edilir. Yapılacak inceleme sonucunda belge iptaline karar verilmesi halinde 32 nci maddenin sekizinci fıkrasına göre güncellenerek teminatı irat kaydedilir.” hükmü gereği, kuruluşun faaliyet gösterdiği İl ile 200 km çevresindeki illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizden bu doğrultuda görüş alınması akabinde kuruluşun izin belgesi Bakanlıkça iptal edilerek Resmi Gazete ilanı ile işlem sonuçlandırılmaktadır.
Resmi Gazete ilanından sonra varsa teminatlarının iade edilmesi için ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimize talimatlandırılmaktadır.


NOT : Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilen belgelerde, elektronik teyit işleminin yapılamaması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından “aslı gibidir” yapılmış sureti sunulması gerekmektedir.