YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMLERİ

Yönetmeliğin 12 nci maddesinin ikinci fıkrası gereği, izin belgesinin VİZE edilmesi gereken en son tarih; belgenin ilk olarak düzenlendiği veya en son vize edildiği tarihten itibaren 3 yıldır.
Vize süresinin bittiği tarih itibari ile yapı denetim sistemi üzerinden kuruluşlara sistem giriş engeli konularak belgenin kullanımı engellenmektedir.
Denetim izin belgesi vize işlemleri, kuruluşun faaliyet gösterdiği ildeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince gerçekleştirilmekte olup, bu işlem için aşağıda belirtilen belgelerin dilekçe ekinde ilgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sunulması gerekmektedir.

1- Yapı Denetim İzin Belgesi
- Belgenin aslının sunulması gerekmektedir. Kayıp veya kullanılamayacak derece deforme olmuş belgeler, Yapı İşleri Genel Müdürlüğünce yenilendikten sonra vize işlemine devam edilmelidir.
- (25.03.2020 tarih ve 76039 sayılı Genelge’nin 4 üncü maddesi kapsamına giren belgeler istenmeyecektir.)
2- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi veya firma son durum belgesi
- Belgenin Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınmış olduğuna dikkat edilmelidir. Ticaret ve Sanayi Odalarınca bu kapsamda düzenlenen belgeler kabul edilmemektedir.
- Kuruluş bilgilerinin yapı denetim sistemindeki bilgilerinden farklı olduğunun tespit edilmesi halinde söz konusu değişikliğin Merkez Yapı Denetim Komisyonunca yapı denetim sistemine işlenmesine müteakip vize işlemi sonuçlandırılacaktır.
- Kuruluşun Anonim Şirket olması halinde, Ticaret ve Sanayi Odasından onaylı veya noter tasdikli “hazirun cetveli” ni sunmaları gerekmektedir.
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
- Ticaret Sicil Müdürlüğünce “aslı gibidir” yapılmış sureti veya aslı sunulmalıdır.
3- Vize işlemine ilişkin ücretin yatırıldığına dair dekont
- Dekontun açıklama bölümünde; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve ücretin belge vize işlemi için yatırıldığının belirtilmesi gerekmektedir. Dekont, Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü kayıtlarından teyit edilmelidir.
- İlgili Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerimizden veya www.basvuru.gov.tr internet adresinden temin edilecek referens numarası ile herhangi bir halk bank şubesine yatırıldığına dair dekont olmalıdır.
- Belge vize ücretine ilişkin tutar, vize işlemi için gerekli tüm şartların sağlandığı tarih itibari ile her yıl yayımlanan Bakanlığımız Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Birim Fiyat Listesinden belirlenmelidir.

4- Mevcut ortakların sabıka kaydı olmadığına dair adli sicil beyanı veya adli sicil kayıt belgesi
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş barkodlu veya aslı olması gerekmektedir.
- Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin üçüncü fıkrasının (e) bendinde belirtilen suçlardan adli suç kaydının bulunması gerekmektedir.
5- Mevcut ortakların ilgili meslek odası kayıt belgesi
- Başvuru tarihi itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
6- Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerince düzenlenen “Büro ve Şantiye Denetim Raporu” ndaki adresin, kuruluş tüzel kişiliğine ait son ticaret sicil gazetesindeki adresi ile uyumlu olmalıdır.
- Şantiye denetimi sırasında aykırılık tespit edilmesi halinde; aykırılıklara ilişkin ayrıca işlem başlatılarak vize işlemi sürecine devam edilmelidir.
- (25.03.2020 tarih ve 76039 sayılı Genelge’nin 2 nci maddesi kapsamına giren kuruluşlarda Genelge doğrultusunda işlem yapılacaktır.)
7- Yönetmeliğin 32 nci maddesinin dokuzuncu fıkrası kapsamında, güncel teminat tutarını karşılayacak miktarda teminatın sunulması
- Belge alma aşamasında veya daha önceki vize aşamasında teminat sunmuş olan kuruluşlar, yeni vize işlemi sırasında, işlem tarihi itibari ile güncel teminat farkına ilişkin ek teminat sunabilecekleri gibi yeni güncel teminat tutarını sağlayan yeni bir teminat sunarak eski teminatlarının iadesini talep edebilirler.

 

8- YDS (www.yds.gov.tr) sistem kontrolü
- Yapı denetim sisteminde kuruluşun denetim faaliyetine engel olmak üzere konulmuş herhangi bir engelin (denetçi personel eksikliği, adres - hisse - unvan değişiklikleri v.s. için konulmuş engellerin) bulunmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.


NOT : Bakanlığımız dışındaki kurum ve kuruluşlar tarafından tanzim edilen belgelerde, elektronik teyit işleminin yapılamaması halinde, belgenin aslı veya noter tasdikli sureti veya belgeyi düzenleyen ilgili kuruluş tarafından “aslı gibidir” yapılmış sureti sunulması gerekmektedir.