4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanunun uygulandığı illerdeki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerini ifade eder.


Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun kapsamındaki görev ve sorumlulukları:

- 4708 sayılı Kanun uygulanmasına ilişkin doğabilecek uyuşmazlıkların incelenerek sonuçlandırılması, itiraz halinde konunun Yapı Denetim Komisyonuna bildirilmesi.

- Müdürlüğün bulunduğu ildeki yapı denetim kuruluşlarının işlem ve faaliyetlerinin denetlenmesi.

- Mevzuatta yer alan diğer görevler


ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

  

Kontör Yükleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 

 

 

Yapı Denetim ilgili aşağıda gösterilen bedeller, Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26 -Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı - hesabının 1192 sıra nolu, 101 gelir nosuna yatırılmış Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı;

YİBF Fesih İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilecektir)

Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Denetçi Taahhütnamesi
 • Denetçi Belgesi Fotokopisi
 • İmza Beyanı
 • T.C. Kimlik numarası
 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
 • İmza Beyanı
 • T.C. Kimlik numarası
 • İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *
 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)


* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.


YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR


Kurucu Değişikliği İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

Kurucu Denetçi ise;

 • Kurucu Taahhütnamesi
 • Ticari Sicil Gazetesi ya da Ortaklar Listesi
 • Denetçi Belgesi Fotokopisi
 • T.C. Kimlik numarası

Kurucu Kontrol Elemanı ise;

 • Kurucu Taahhütnamesi
 • Ticari Sicil Gazetesi ya da Ortaklar Listesi
 • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
 • İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *
 • T.C. Kimlik numarası

YDK İzin Belgesi İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Ticaret veya Sanayi Odasi kayıt belgesi*.
 • Yapı Denetim Kuruluşunun amacı: "Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar."olduğunu ve kuruluşunun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının başvuru esnasında bildirilen kurucu ortaklara ait olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Firma yetkililerinin imza sirküsü, diğer ortaklarının imza beyanı,
 • Firma kurucularının her biri için ayrı ayrı olmak üzere,
  • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti,
  • Ek-13'deki form 11'e uygun taahhütnameleri,,
  • T.C. Kimlik numarası,
  • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,
  • İlgili Meslek Odası kayıt belgesi*,
 • (Bakanlığımızdan denetçi belgesi almış kurucuların Ek-13'deki form 11'e uygun taahhütnameler ve ikametgah senedi dışındaki belgeleri vermesine gerek yoktur)

 • Başvuru esnasında firma bünyesinde görevli olduğu belirtilen Denetçi mimar/mühendislere ait belgeler:

Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;

1)Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

2)Bir proje ve uygulama denetçisis inşaat mühendisinin,

3)Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

4)Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin,

5)Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin her biri için ayrı ayrı;

 • Denetçi Belgesinin fotokopisi,
 • Örnek-4'e uygun taahhütnamesi (damga pulu taahhütnamenin verildiği yılın değerlerine göre),
 • Noter tasdikli imza beyanı,
 • T.C. Kimlik numarası,

Not: Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi almak için yapmış olduğunuz başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra aşağıda bildirilen ve başvurunuz esnasında bildirdiğiniz bilgilerin doğruluğunu gösteren ayrı ayrı şeffaf dosyalara yerleştirilip, mavi GENİŞ bir klasör içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Genel Evrak Bölümüne başvurunuz….!

* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.