ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜKLERİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 


Kontör Yükleme İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • T.C. Halk Bankası Ankara Kurumsal Şubesindeki TR87 0001 2009 4520 0005 0000 26-Kurumsal Tahsilat (KUTA) hesabı- hesabının 1192 sıra nolu, 101 gelir nosuna yatırılmş Kontör Yükleme bedeline ait makbuzun aslı

YİBF Fesih İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noter Onaylı Fesihname (Dağıtım: Karşı taraf, İlgili İdaresi, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne verilecektir)

Denetçi İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Denetçi Taahhütnamesi
 • Denetçi Belgesi Fotokopisi
 • İmza Beyanı
 • T.C. Kimlik numarası
 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Kontrol Elemanı İşe Başlama İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Kontrol Elemanı Taahhütnamesi
 • İmza Beyanı
 • T.C. Kimlik numarası
 • İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi *
 • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan
 • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti
 • Sözleşme (Yönetmelik 16/2) (Çalışma saatleri, ücret, görev ve sorumlulukları içeren sözleşme)

Denetçi İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

Kontrol Elemanı İstifa İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Noterce düzenlenmiş istifaname (Dağıtım: Yapı Denetim Kuruluşu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)


* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.


YAPI DENETİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI’NDA GERÇEKLEŞTİRİLECEK İŞLEMLER İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

 

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ VİZE İŞLEMİ İÇİN;

1- Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı)
2- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *
3- Yapı Denetim İzin Belgesi vize ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)
• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve vize için yatırıldığı belirtilecek.
4- Mevcut Ortakların Sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Beyanı veya Adli Sicil Kaydı **
5- Mevcut Ortakların İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi (Aslı) **
6- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
7- Yönetmeliğin 12. Maddesi ikinci fıkrası Kanun 8 inci maddesinin son fıkrasında belirtilen şartlara uygun güncel teminat mektubu


KURULUŞUN ADRES DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1- Ticaret Sicil Gazetesi adres değişikliği yapılan  (Aslı veya onaylı sureti)
2-  Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı)
3- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *
4- Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)
• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve adres değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.
5- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
6- Vergi levhası fotokopisi (Yeni adres göre düzenlenmiş)


ŞİRKET UNVANI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1- Ticaret Sicil Gazetesi unvan değişikliği yapılan, (Aslı veya onaylı sureti)
2- Ticaret Odası Faaliyet Belgesi  (Aslı) **
3- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *
4- Yapı Denetim İzin Belgesi (Aslı),
5- Kurucu, Denetçi, Kontrol Elemanı, Yardımcı Kontrol Elemanlarının Yeni unvana göre düzenlenmiş Taahhütnameleri,
6- Yetkilendirilmiş tüm ortakların ve şirket müdürlerinin, kuruluşun yeni adıyla düzenlenmiş, noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)
7- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
8- Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu)
• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve belge unvan değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.
9- Vergi levhası fotokopisi (Yeni unvana göre düzenlenmiş)

ORTAK DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN;

1- Ticaret Sicil Gazetesi, hisse değişikliği yapılan (Aslı veya onaylı sureti)
2- Kuruluş ortağı taahhütnamesi
3- İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli mühürlü diploma sureti veya denetçi ise denetçi belgesi fotokopisi
4- İlgili Meslek Odası Kayıt Belgesi (Aslı), **
5- Sabıka kaydı olmadığına dair Adli Sicil Beyanı veya Adli Sicil Kaydı **
6- T.C. Kimlik numarasını gösterir belge,
7- Hisse değişikliği ile Şirket Müdürü değişikliği olmuş ise Şirket İmza Sirküsü (Aslı),
•  Şirket müdürü olmayan hissedarlar için İmza Beyanı noterden (Aslı),

•   Sistemde mevcut ortakların hisse oranlarında yapılan değişikliklerde Ticaret Sicil Gazetesi ve şirket müdürlüğünde değişiklik varsa şirket müdür imza sirküsü aslı


YAPI DENETİM İZİN BELGESİNİN ZAYİİ OLMASI HALİNDE;

1- Ticaret Sicil Gazetesi,(en son yayımlanan)
2- Yapı Denetim izin belgesinin kayıp olduğuna dair gazete ilanı***
3- Yapı Denetim İzin Belgesi belgelendirme ücret dekontu (Halk Bankası Bakanlık kurumsal hesabı 101 nolu ücret kodu),
• Dekontun açıklama bölümüne; kuruluş unvanı, denetim izin belge numarası ve belge unvan değişikliği için yatırıldığı belirtilecek.
4- Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınan son ortaklar listesi (Aslı) *


YAPI DENETİM FAALİYETİ YAPMAKTAN VAZGEÇEN KURULUŞLAR;


1- Talep dilekçesi (yetkilisince imzalanmış)
2- Ticaret Sicil Gazetesi (unvan, amaç maddesi değişikliği yapılan)
• Amaç kapsamından yapı denetim faaliyetlerine ilişkin hükümler çıkarılarak, başkaca faaliyet alanının belirlendiği ve tescil edildiği gazete
3- Denetim izin belgesi aslı,

YAPI DENETİM İZİN BELGESİ GEÇİCİ OLARAK GERİ ALINAN KURULUŞLARIN FAALİYETE GEÇMESİ İÇİN;


1- Talep dilekçesi (yetkilisince imzalanmış)
2- Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri tarafından düzenlenen Büro Donanım / Büro Şantiye Denetim Raporu
3- Yetkilendirilmiş tüm ortakların ve şirket müdürlerinin, kuruluşun yeni adıyla düzenlenmiş, noter tasdikli imza sirküleri (Aslı)
• Eksik çekirdek personel işe başlama işlemleri kuruluşun bulunduğu Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce yapılması gerekmektedir.


*   Son ortaklar listesi; Ticaret Sicil Müdürlüğünden alınacak olup, Ticaret Odasından alınan belgeler kabul edilmeyecektir.
**  Bu belgelerin sunulduğu tarih itibari ile son üç ay içerisinde düzenlenmiş olması gerekmektedir.
*** Zayi ilanı yerel basında veya ulusal basında verilebilecek olup, gazete isminin, ilan tarihinin ve ilan metnin gösterildiği sayfaların sunulması gerekmektedir.


 YDK İzin Belgesi İşlemi İçin Gerekli Evraklar:

 • Dilekçe
 • Ticaret veya Sanayi Odasi kayıt belgesi*.
 • Yapı Denetim Kuruluşunun amacı: "Şirketin amacı; can ve mal güvenliğini teminen, imar planına, fen, sanat ve sağlık kurallarına, standartlara uygun kaliteli yapı yapılması için proje ve yapı denetimi yapmaktır. Şirket bu amacını gerçekleştirirken yapı denetim ve ilgili yasaların amir hükümlerine aynen uyar."olduğunu ve kuruluşunun ödenmiş sermayesinin nama yazılı hisselerinin tamamının başvuru esnasında bildirilen kurucu ortaklara ait olduğunu gösteren Ticaret Sicil Gazetesi
 • Firma yetkililerinin imza sirküsü, diğer ortaklarının imza beyanı,
 • Firma kurucularının her biri için ayrı ayrı olmak üzere,
  • İbraz edilen aslının idare tarafından tasdikli diploma sureti,
  • Ek-13'deki form 11'e uygun taahhütnameleri,,
  • T.C. Kimlik numarası,
  • Sabıka kaydı olmadığına dair beyan,
  • İlgili Meslek Odası kayıt belgesi*,
 • (Bakanlığımızdan denetçi belgesi almış kurucuların Ek-13'deki form 11'e uygun taahhütnameler ve ikametgah senedi dışındaki belgeleri vermesine gerek yoktur)

 • Başvuru esnasında firma bünyesinde görevli olduğu belirtilen Denetçi mimar/mühendislere ait belgeler:

Kuruluşta asgari istihdam edilmesi gereken;

1)Bir proje ve uygulama denetçisi mimarın,

2)Bir proje ve uygulama denetçisis inşaat mühendisinin,

3)Bir uygulama denetçisi inşaat mühendisinin,

4)Bir proje ve uygulama denetçisi makine mühendisinin,

5)Bir proje ve uygulama denetçisi elektrik mühendisinin her biri için ayrı ayrı;

 • Denetçi Belgesinin fotokopisi,
 • Örnek-4'e uygun taahhütnamesi (damga pulu taahhütnamenin verildiği yılın değerlerine göre),
 • Noter tasdikli imza beyanı,
 • T.C. Kimlik numarası,

Not: Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belgesi almak için yapmış olduğunuz başvuru işlemlerini tamamladıktan sonra aşağıda bildirilen ve başvurunuz esnasında bildirdiğiniz bilgilerin doğruluğunu gösteren ayrı ayrı şeffaf dosyalara yerleştirilip, mavi GENİŞ bir klasör içerisinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü'nün Genel Evrak Bölümüne başvurunuz….!

* Bu belgelerin son altı aya ait olması gerekmektedir.